Làm thế nào để giải nén một tập tin gzip


chudev

Đang làm một cái dự án nhỏ về maxmind, có liên quan đến vấn đề làm thế nào để unzip (hay uncompress) một tập tingzip nên tiện thể viết một bài viết về điều này để chia sẻ với mọi người, những người yêu thích công việc lập trình như mình.

Như các bạn cũng có thể biết, chúng ta có thể giải nén một tập tin .zip đơn giản với Zip Archive nhưng nó không thể làm việc được với gzip vì thế chúng ta phải sử dụng 3 php functions để làm điều đó: gzopen, gzread, and gzclose.

Cụ thể code giải nén cho một tin tin gzip như sau:

$sfp = gzopen($src, “rb”);
$fp = fopen($destination, “w”);

while ($string = gzread($sfp, 4096)) {
    fwrite($fp, $string, strlen($string));
}
gzclose($sfp);
fclose($fp);

Với:

$src là tập tin gz.

$destination là tập tin mà khi giải nén (ví…

View original post 4 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s